Udsatte børns læring 

Vi opfatter begrebet ”Udsatte børn” som:

  • Børn i kriseramte familier ved fx skilsmisser, dødsfald mm.
  • Børn der bliver udsat for krænkelser; f. eks. vold eller seksuelle krænkelser
  • Børn med opmærksomhedsforstyrrelser / adfærdsvanskelige
  • Børn som er mindre begavede
  • Børn med kroniske sygdomme
  • Børn med ringe selvværd
  • Børn som er adopteret
  • Evt. andre

Målet
Målet er at få disse børn til at fungere på den bedst mulige måde både i det personlige og sociale felt. Således at de bliver i stand til at tilegne sig den læring, som hører til i 3-6 års alderen.

Metoden
Bevidste iagttagelser af barnet i det daglige, samt hyppige samtaler i personalegruppen, så der udvikles et fælles, objektivt billede af barnet, som der an arbejdes ud fra. Dette billede må holdes levende og ikke låses fast.

Der etableres et tæt samarbejde med forældrene med opfølgende samtaler.

Andre samarbejdspartnere i det offentlige eller private netværk inddrages efter behov. Der kan nævnes:

Pædagogisk konsulent – psykologer – læger evt. antroposofiske – helseeurytmister – talepædagoger – antroposofiske sprogformere eller andre.

Der udarbejdes en handlingsplan sammen med forældrene og evt. det professionelle netværk omkring barnet.

Det kan ligeledes komme på tale at lave underretning til de sociale myndigheder og PPR.

Aktiviteter
At skabe et miljø i børnehaven, som kan rumme barnet. Det kan komme på tale, at lade barnet lege med et mindre antal børn, evt. på et begrænset område i børnehaven.

At pædagogerne bevidst hjælper barnet til kontakt med andre børn og gennem legen understøtter den gode udvikling hos barnet.